Δελτίο Τύπου-Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας- Κυνήγι μπεκάτσας και τσίχλας με τη συνοδεία σκύλου.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

 

 

"Σχετικά με την πρόσθεση που πηγάζει από την πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας για να παραχωρηθεί άδεια κυνηγίου μπεκάτσας και τσίχλας με τη συνοδεία σκύλου που ήταν ένα διαχρονικό αίτημα των κυνηγών, σημειώνεται ότι αυτό θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτά τα είδη κυνηγίου δεν θα λειτουργήσουν αρνητικά προς τα παραδοσιακά κυνήγια.

 

Οι εν λόγω άδειες κυνηγίου θα παραχωρηθούν σε δοκιμαστική βάση και θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μόνο καθαρόαιμα σκυλιά ή σκυλιά που δεν είναι καθαρόαιμα και θα πιστοποιηθούν μετά από σχετικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν από τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου.

 

Όλα τα πιο πάνω καθώς και οι διαδικασίες που περιγράφονται στη συνέχεια, είναι ο συνδυασμός των όσων προνοούνται βάσει της σχετικής νομοθεσίας καθώς και του αποτελέσματος των διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δηλ. την ΚΟΚ & ΔΑΖ, τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου και κυνολογικούς ομίλους εξειδικευμένων φυλών σκύλων.    

 

Συγκεκριμένα οι κυνηγοί θα πρέπει να γνωρίζουν τα πιο κάτω:

 

 1. Όλοι οι σκύλοι που θα χρησιμοποιηθούν για τα πιο πάνω είδη κυνηγίου θα πρέπει να φέρουν microchip και βάσει αυτού θα εκδίδεται και άδεια χρήσης τους για τα πιο πάνω είδη κυνηγίου.

 

 1. Για το κυνήγι της μπεκάτσας με τη συνοδεία σκύλου θα παραχωρηθούν ως επιπρόσθετες εξορμήσεις τα Σάββατα από 6/1/2018 μέχρι και 10/2/2018 (έξι εξορμήσεις) μεταξύ των ωρών 08:00 – 14:00. Κατά τις πιο πάνω εξορμήσεις το κυνήγι μπεκάτσας θα επιτρέπεται σε συγκεκριμένες, δασώδεις ορεινές περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας και Λεμεσού.

 

 1. Για τα εν λόγω είδη κυνηγίου θα επιτρέπεται η χρήση μόνο ενός σκύλου ανά κυνηγό υπό την προϋπόθεση ότι, για τον συγκεκριμένο σκύλο έχει εκδοθεί η σχετική άδεια.

 

 1. Οι εν λόγω άδειες θα είναι δυνατό να εκδίδονται από την 1η Δεκεμβρίου 2017. Το κόστος άδειας κυνηγίου μπεκάτσας κατά τις επιπρόσθετες εξορμήσεις καθώς και τα τέλη άδειας χρήσης σκύλων στο κυνήγι μπεκάτσας και τσίχλας θα αποφασισθούν από την Τεχνική Επιτροπή Καθορισμού Αναθεώρησης Τελών και Δικαιωμάτων που θεσπίστηκε με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο του 2014 (Ν. 38(I)/2014).

 

 1. Κατά τις βασικές εξορμήσεις, το κυνήγι της μπεκάτσας θα επιτρέπεται κανονικά και υπό τους όρους που ίσχυαν μέχρι τώρα.

 

 1. Κανένα είδος σκύλου δεν θα είναι δυνατό να αδειοδοτηθεί για να συμμετέχει και στα δύο είδη κυνηγίου δηλ. κατά τις επιπρόσθετες εξορμήσεις της μπεκάτσας δεν θα είναι δυνατό να αδειοδοτηθεί σκύλος φυλής επαναφοράς ή και το αντίστροφο.

 

 1. Οι φυλές των σκυλιών, που θα χρησιμοποιούνται στο κυνήγι της τσίχλας, θα χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς επαναφοράς δηλ. για στατικό κυνήγι.

 

Στη συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία πιστοποίησης ικανοτήτων των σκύλων για κυνήγι μπεκάτσας και τσίχλας, η οποία θα γίνεται από τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου, σε τακτά χρονικά διαστήματα και ο οποίος στη συνέχεια θα ενημερώνει σχετικά την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου στο τηλέφωνο 22677488 για να ενημερωθούν για τις ημέρες, τους χώρους και τις ώρες που θα διεξαχθούν οι πιο πάνω εξετάσεις.

 

Α. Διαδικασία για κυνήγι μπεκάτσας

 

 1. Καθαρόαιμα σκυλιά των φυλών της ομάδας 7 (Group 7) σύμφωνα με τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI, οι φυλές της ομάδας 7 είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα www.fci.be/en) δηλ. σκυλιά φέρμας, με πιστοποιητικό καθαροαιμίας και που είναι εγγεγραμμένα σε εξειδικευμένους κυνολογικούς ομίλους, που ανήκουν στον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου και έχουν πιστοποιητικό ΕΦΥΠ, τότε οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέσω του ομίλου που είναι μέλη, για την άδεια χρήσης του σκύλου για το κυνήγι της μπεκάτσας.

 

 1. Καθαρόαιμα σκυλιά των φυλών της ομάδας 7 (Group 7) σύμφωνα με τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI), που δεν είναι εγγεγραμμένα στον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου και δείχνουν χαρακτηριστικά καθαρόαιμης φυλής θα πρέπει να περάσουν από έλεγχο, για να αποδειχτεί η οπτική γνησιότητα της φυλής και να καταγραφεί ως ΒΕΑ (Βεβαίωση Εγγεγραμμένης Αναγνώρισης) της φυλής από τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου. Ακολούθως, τα εν λόγω σκυλιά θα περάσουν από εξέταση καταλληλότητας, από τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου, για το κυνήγι μπεκάτσας, που θα περιλαμβάνει έλεγχο φέρμας και κροτοφοβίας.

 

Σημειώνεται ότι, τα σκυλιά που εμπίπτουν στην παρούσα διαδικασία και σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αναπαραγωγής και να αναπαράξουν καθαρόαιμα σκυλιά.

 

Το συνολικό τέλος ελέγχου και εξασφάλισης των πιο πάνω πιστοποιητικών είναι €15, και θα καταβάλλεται στον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου.  

 

 1. Σκυλιά φέρμας μη αναγνωρισμένης φυλής που δεν είναι εγγεγραμμένα στον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου και δεν δείχνουν χαρακτηριστικά καμιάς καθαρόαιμης φυλής αλλά παρουσιάζουν χαρακτηριστικά σκυλιών φέρμας (π.χ διασταύρωση αγγλικού δείκτη με γερμανικό δείκτη) θα πρέπει να περάσουν από έλεγχο για να καταγραφούν ως ΒΕΑ μη αναγνωρισμένης φυλής και  να πάρουν το πιστοποιητικό ΒΕΑ μη καταγραμμένης φυλής. Ακολούθως, τα εν λόγω σκυλιά θα περάσουν από  εξέταση καταλληλότητας, από τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου, για το κυνήγι μπεκάτσας, που θα περιλαμβάνει έλεγχο φέρμας και κροτοφοβίας.

 

Σημειώνεται ότι, τα σκυλιά που εμπίπτουν στην παρούσα διαδικασία και σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αναπαραγωγής και να αναπαράξουν καθαρόαιμα σκυλιά.

 

Το συνολικό τέλος ελέγχου και εξασφάλισης των πιο πάνω πιστοποιητικών είναι €15 και θα καταβάλλεται στον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου.

 

 1. Σκυλιά καθαρόαιμα των φυλών της ομάδας 7 (Group 7) σύμφωνα με τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI) που δεν είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του Κυνολογικού Ομίλου Κύπρου και μπορούν να μπουν στην αναπαραγωγή θα πρέπει να περάσουν από έλεγχο για να αποδειχτεί η οπτική γνησιότητα της φυλής και να καταγραφούν ως ΒΕΑ1 για να πάρουν το πιστοποιητικό ΒΕΑ της φυλής που οπτικά έχει κριθεί ότι ανήκει το σκυλί. Ακολούθως, τα εν λόγω σκυλιά θα περάσουν από  εξέταση καταλληλότητας, από τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου, για το κυνήγι μπεκάτσας, που θα περιλαμβάνει έλεγχο φέρμας και κροτοφοβίας.

 

Σημειώνεται ότι, τα σκυλιά που εμπίπτουν στην παρούσα διαδικασία και σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αναπαραγωγής.

 

Το συνολικό κόστος ελέγχου και εξασφάλισης του πιο πάνω πιστοποιητικού ΒΕΑ1 είναι €150 και θα καταβάλλεται στον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου.

 

Β. Διαδικασία για κυνήγι τσίχλας

 1. Καθαρόαιμα σκυλιά των φυλών της ομάδας 8 (Group 8) σύμφωνα με τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI, οι φυλές της ομάδας 8 είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα www.fci.be/en) δηλ. σκυλιά επαναφοράς, με πιστοποιητικό καθαροαιμίας και που είναι εγγεγραμμένα σε εξειδικευμένους κυνολογικούς ομίλους, που ανήκουν στον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου και έχουν πιστοποιητικό ΕΦΥΠ τότε θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέσω του ομίλου που είναι μέλη, για την άδεια χρήσης του σκύλου για το κυνήγι της τσίχλας.

 

 1. Καθαρόαιμα σκυλιά των φυλών της ομάδας 8 (Group 8) σύμφωνα με τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI), που δεν είναι εγγεγραμμένα στον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου και δείχνουν χαρακτηριστικά καθαρόαιμης φυλής θα πρέπει να περάσουν από έλεγχο, για να αποδειχτεί η οπτική γνησιότητα της φυλής και να καταγραφεί ως ΒΕΑ (Βεβαίωση Εγγεγραμμένης Αναγνώρισης) της φυλής από τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου. Ακολούθως, τα εν λόγω σκυλιά θα περάσουν από εξέταση καταλληλότητας, από τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου, για το κυνήγι τσίχλας, που θα περιλαμβάνει έλεγχο υπακοής, επαναφοράς και κροτοφοβίας.

 

Σημειώνεται ότι, τα σκυλιά που εμπίπτουν στην παρούσα διαδικασία και σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αναπαραγωγής και να αναπαράξουν καθαρόαιμα σκυλιά.

 

Το συνολικό τέλος ελέγχου και εξασφάλισης των πιο πάνω πιστοποιητικών είναι €15 και θα καταβάλλεται στον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου.

 

 1. Σκυλιά καθαρόαιμα της ομάδας 8 (Group 8) σύμφωνα με τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI), που δεν είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του Κυνολογικού Ομίλου Κύπρου και μπορούν να μπουν στην αναπαραγωγή και δείχνουν χαρακτηριστικά καθαρόαιμης φυλής θα πρέπει να περάσουν από έλεγχο για να αποδειχτεί η οπτική γνησιότητα της φυλής και να καταγραφούν ως ΒΕΑ1 για να πάρουν το πιστοποιητικό ΒΕΑ της φυλής που οπτικά έχει κριθεί ότι ανήκει το σκυλί. Ακολούθως, τα εν λόγω σκυλιά θα περάσουν από  εξέταση καταλληλότητας, από τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου, για το κυνήγι μπεκάτσας, που θα περιλαμβάνει έλεγχο φέρμας και κροτοφοβίας.

 

Σημειώνεται ότι, τα σκυλιά που εμπίπτουν στην παρούσα διαδικασία και σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αναπαραγωγής.

 

Το συνολικό κόστος ελέγχου και εξασφάλισης των πιο πάνω πιστοποιητικών είναι €150 και θα καταβάλλεται στον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου.

 

Σημειώνεται ότι, οι πιο πάνω αξιολογήσεις θα ισχύουν εφ’ όρου ζωής για τον σκύλο που έλαβε την άδεια. Η όλη διαδικασία θα επαναληφθεί για ακόμα μία φορά την επόμενη χρονιά για άλλα σκυλιά που δεν είναι καθαρόαιμα και δεν πιστοποιηθεί για τις ικανότητες τους να χρησιμοποιηθούν στα πιο πάνω είδη κυνηγίου. Μετά την ολοκλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας οι σκύλοι που θα χρησιμοποιούνται για τα πιο πάνω είδη κυνηγίου θα πρέπει να είναι καθαρόαιμοι των φυλών που περιλαμβάνονται στην ομάδα 7 (Group 7) σύμφωνα με τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI) για το κυνήγι της μπεκάτσας και της ομάδας 8 (Group 8) σύμφωνα με τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI) για το κυνήγι της τσίχλας.

  

Τέλος επισημαίνεται ότι, κατά τις επιπρόσθετες εξορμήσεις για κυνήγι μπεκάτσας μπορούν να εξορμήσουν και κυνηγοί που έχουν εκδώσει μόνο την άδεια κυνηγίου για τις επιπρόσθετες κυνηγετικές εξορμήσεις της μπεκάτσας, χωρίς τη συνοδεία σκύλου".   

 

Το κείμενο  είναι  από το δελτίο τύπου της  Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

 

26 Οκτωβρίου 2017

 

 

 

©2018 Epagneul Breton de Chypre. All Rights Reserved. Developed by OnlineTraders.eu

Search