Καταστατικό

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ ΚΥΠΡΟΥ
CLUB EPAGNEUL BRETON DE CHYPRE


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χριστόδουλου Σώζου 31, Μέγαρο ΕΡΜΗΣ,
2ος όρ., γρ. 202, 1096,  Λευκωσία

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ


Ιδρύεται Σωτατείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία
«Όμιλος Επανιέλ Μπρετόν Κύπρου»με έδρα τη Λευκωσία.


ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ


Σκοπός του Ομίλου τούτου είναι:

(α)       Η ανάπτυξη και βελτίωση της φυλής όλων των καθαρόαιμων
ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ ΚΥΠΡΟΥ

(β)       Η σύνταξη και εφαρμογή κανονισμών που αφορούν διαγωνισμούς μορφολογίας και εργασίας σκύλων κάτω από τις διεθνείς προδιαγραφές της FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (F.C.I.).

(γ)       Η πρόκληση ενδιαφέροντος για την υγεία και προστασία των καθαρόαιμων Επανιέλ Μπρετόν καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που έχει ως στόχο τη βελτίωση, ανάπτυξη, διάδοση και αξιολόγηση της φυλής καθώς επίσης την ενίσχυση της επιλογής και της εκτροφής αυτής.

(δ)       Η απόκτηση ιδιόκτητου οικήματος για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του Ομίλου με σκοπό την επίτευξη των στόχων του.ΑΡΘΡΟ 3ο

ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΣΚΟΠΩΝ


Οι σκοποί του Ομίλου επιτυγχάνονται:

(α)       Με την σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Ομίλου, που θα εγκριθεί με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων Τακτικών μελών της Γενικής Συνέλευσης.

(β)       Με την διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και έκδοση ενημερωτικού και επιμορφωτικού υλικού για την πλήρη ενημέρωση των μελών του Ομίλου και γενικότερα του κοινού.

(γ)       Με την δημιουργία κατάλληλων χώρων και εγκαταστάσεων για την σωστή ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκπαίδευση καθαρόαιμων Επανιέλ Μπρετόν.

(δ)       Με την διοργάνωση κυνοφιλικών εκδηλώσεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων.

(ε)       Με την διευκόλυνση των μελών του για την χρησιμοποίηση, απόκτηση και πιθανή εισαγωγή Επανιέλ Μπρετόν που αναμφισβήτητα θα βελτιώσουν την φυλή.

(στ)     Με την διοργάνωση σεμιναρίων και την αναγκαία πρακτική προετοιμασία των μελών που έχουν το ενδιαφέρον και την πείρα στην κυνολογία να επιτύχουν την ανακήρυξη τους σε Κριτή Αγώνων Πρωταθλήματος από τον Όμιλο Κυνοφίλων Κύπρου.

Νοείται ότι για να ανακηρυχθεί μέλος σε Κριτή θα πρέπει απαραίτητα να έχει την σύσταση του Δ.Σ. του Ομίλου Επανιέλ Μπρετόν.

(ζ)       Με την συνεργασία με άλλους Ομίλους για την διεξαγωγή Εκθέσεων Μορφολογίας και την διοργάνωση Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων.

Νοείται ότι για την διεξαγωγή Αγώνων και Εκθέσεων Μορφολογίας Πρωταθλήματος (C.A.C., C.A.C.T., C.A.C.I.T., και C.A.C.I.B.) θα πρέπει να εξασφαλίζεται έγκριση από τον Όμιλο Κυνοφίλων Κύπρου.

Καμία συνεργασία με άλλο Όμιλο ή Σωματείο δεν πρέπει να θίγει άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς του Ομίλου Επανιέλ Μπρετόν Κύπρου.

(η)       Με κάθε άλλο κατάλληλο νόμιμο μέσον που προσφέρεται, εκτός από την έκδοση Πιστοποιητικού Καθαροαιμίας (Pedigree).

(θ)       Τακτικό μέλος το οποίο είναι υποψήφιο για το Δ.Σ. ή οποιανδήποτε άλλη επιτροπή του Ομίλου δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέλος οιουδήποτε άλλου Δ.Σ. ή επιτροπής άλλου Ομίλου φυλής.ΑΡΘΡΟ 4ο

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ


Τα μέλη του Ομίλου είναι Τακτικά, Επίτιμα και Αρωγά.

(α)       Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει μέλος κατόπιν αιτήσεως του στον Όμιλο συνοδευόμενη από συστάσεις δύο Τακτικών μελών και έγκρισης του Δ.Σ. αφού προηγουμένως διατελέσει ευδόκιμη θητεία ενός έτους ως αρωγό μέλος. Το Δ.Σ. δεν υποχρεούται να δώσει οιανδήποτε αιτιολογία σε περίπτωση που απορρίπτει τέτοια αίτηση.

Νοείται ότι Τακτικό μέλος μπορεί να παραχωρήσει σύσταση για εγγραφή μέλους ως Τακτικού μόνο δύο φορές κάθε ημερολογιακό έτος.

Τα ονόματα των νέων Τακτικών μελών των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. θα ανακοινώνονται στην Γενική Συνέλευση. Κατά τη Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση για την εγγραφή των νέων Τακτικών μελών, η Γενική Συνέλευση επικυρώνει την απόφαση του Δ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία.

Τακτικά μέλη θεωρούνται αυτοδικαίως τα Ιδρυτικά μέλη από την εγγραφή του Ομίλου στο Μητρώον Σωματείων και Ιδρυμάτων.

(β)      Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν σε ένδειξη τιμής, όσοι πρόσφεραν ή όσοι δύνανται να προσφέρουν στον Όμιλο με το κύρος, την προσωπικότητα και τη δράση τους εξαιρετικές υπηρεσίες και όσοι εργάσθηκαν υπέρ των σκοπών του Ομίλου. Τα Επίτιμα μέλη που ανακηρύσσει το Διοικητικό Συμβούλιο με παμψηφεία των μελών του δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις  αλλά μόνο λόγου.

(γ)       Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν με αίτηση τους στον Όμιλο ενήλικες και των δύο φύλων, κυνόφιλοι, ιδιοκτήτες καθαρόαιμων και μη σκύλων, καθώς και όσοι αποδέχονται τους σκοπούς του Ομίλου.

Τα Αρωγά μέλη καταβάλλουν πλήρη εγγραφή και συνδρομή, όπως τα Τακτικά μέλη, έχουν ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις εκτός του δικαιώματος της ψήφου το οποίο έχουν μόνο τα Τακτικά μέλη.


ΑΡΘΡΟ 5ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ


(α)       Κάθε Τακτικό ή Αρωγό μέλος οφείλει να καταβάλει στο Ταμείο του Ομίλου σαν δικαίωμα εγγραφής το ποσό των πέντε (5) λιρών. Εκτός του ποσού αυτού έχει την υποχρεώση ετήσιας συνδρομής πέντε (5) λιρών.

Οι πιο πάνω οικονομικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να αυξομειωθούν με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β)       Τα μέλη που καθυστερούν την συνδρομή τους πάνω από δύο χρόνια καλούνται με έγγραφο του Διοικητικού Συμβουλίου να τακτοποιήσουν την οφειλή τους και σε περίπτωση μη συμμορφώσεως τους διαγράφονται από τον Όμιλο.

(γ)       Τα Τακτικά μέλη συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου και εφόσον είναι ταμειακώς τακτοποιημένα την ημέρα της συγκλήσεως της μπορούν να αναλάβουν οποιοδήποτε αξίωμα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού αφού τηρηθούν οι σχετικές διαδικασίες.

(δ)       Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τα όσα ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Ομίλου.

(ε)       Οιονδήποτε μέλος μπορεί να παραιτηθεί εφόσον ειδοποιήσει γραπτώς τον Γεν. Γραμματέα του Ομίλου και τακτοποιήσει τυχόν οφειλόμενες συνδρομές του ή άλλες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τον Όμιλο.ΑΡΘΡΟ 6ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


(α)       Αν οιονδήποτε μέλος του Ομίλου με τη δραστηριότητα του παραβεί κατάφορα τους νόμους περί Σωματείων, ή ενεργεί κατά τρόπο αντίθετο με τους σκοπούς του Ομίλου, ή προβεί σε ενέργειες που αποσκοπούν στην εξαπάτηση και καταδολίευση του Ομίλου, ή διαπράξει σοβαρό ποινικό αδίκημα, τότε η Πειθαρχική Επιτροπή (Π.Ε.) επιβάλλει στο εγκαλούμενο μέλος ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος και μετά την απολογία αυτού, μία από τις ακόλουθες ποινές:


1.      Της έγγραφης παρατήρησης.
2.      Της αυστηρής έγγραφης επίπληξης.
3.      Της προσωρινής ή οριστικής στέρησης του δικαιώματος συμμετοχής του μέλους σε ορισμένες ή όλες τις εκδηλώσεις του Ομίλου.
4.      Της έκπτωσης από το αξίωμα εφόσον εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.
5.      Της οριστικής αποβολής από τον Όμιλο εφόσον εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

(β)       Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνει την οριστική αποβολή μέλους του Ομίλου καθώς κι εκείνη που εγκρίνει την έκπτωση από αξίωμα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ταμειακώς τακτοποιημένων Τακτικών μελών.


ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Π.Ε.)


Η Π.Ε. αποτελείται από τρία μέλη εκ των οποίων το ένα είναι υποχρεωτικώς μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σαν διαρκές μέλος της Π.Ε. αμέσως μετά από τη συγκρότηση του σε Σώμα. Τα υπόλοιπα δύο μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο αναπληρωματικά.

Η Π.Ε. συγκροτείται σε Σώμα εντός επτά ημερών από την ημέρα της εκλογής της και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα. Η Π.Ε. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται και τα τρία μέλη της. Η θητεία της Π.Ε. διαρκεί δύο χρόνια.ΑΡΘΡΟ  7ο

ΠΟΡΟΙ  ΤΟΥ  ΟΜΙΛΟΥ


Οι πόροι του Ομίλου είναι:

(α)       Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του
(β)       Οι ετήσιες συνδρομές.
(γ)       Οι προαιρετικές εισφορές των μελών του.
(δ)       Οι δωρεές, κληροδοσίες και οι εισπράξεις που προέρχονται από κάθε φύσης εκδηλώσεις του Ομίλου στα πλαίσια του σκοπού του.
(ε)       Κάθε έσοδο από νόμιμη αιτία.ΑΡΘΡΟ 8ο

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣΟ Όμιλος ανακηρύσσει ευεργέτες του εκείνους οι οποίοι του παρέχουν σημαντική οικονομική ενίσχυση.ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΟ Όμιλος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται για δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση με τρία αναπληρωματικά μέλη του, σε μυστική ψηφοφορία μεταξύ των Τακτικών μελών. Ως Αναπληρωματικά μέλη θεωρούνται οι κατά σειρά ψήφων προτίμησης επόμενοι των επτά εκλελεγμένων μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέρχεται από τις εκλογές, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και το Μέλος της Π.Ε. του Ομίλου. Τα λοιπά μέλη μπορούν να ορισθούν ως Αναπληρωτές αυτών για όσες περιπτώσεις δεν προβλέπεται ρητά η αναπλήρωση τους στο παρόν Καταστατικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο, ή όποτε ζητηθεί από πέντε μέλη του, βρίσκεται δε σε απαρτία αν είναι παρόντα πέντε από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του θεωρείται ότι παραιτήθηκε εφόσον συμφωνεί η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. και τη θέση του καταλαμβάνει το πρώτο κατά σειρά Αναπληρωματικό μέλος. Το ίδιο ισχύει και για κάθε περίπτωση κενώσεως θέσης από άλλη αιτία. Νοείται ότι στην περίπτωση που κενούται μία εκ των θέσεων του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα και Ταμία τότε το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει το μέλος που θα καταλάβει τη θέση.

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν όλα τα Τακτικά μέλη.


ΑΡΘΡΟ 10ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων του Ομίλου ενεργώντας συλλογικά. Αποφασίζει για κάθε θέμα και ενεργεί κάθε πράξη επιτρεπόμενη από το νόμο και το Καταστατικό, εκτός από εκείνες για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, συντάσσει και υποβάλλει προς αυτήν την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων, τον Ισολογισμό του περασμένου χρόνου και τον Προϋπολογισμό του επόμενου. Μεριμνεί για τη συγκέντρωση των πόρων του Ομίλου και για την επωφελή τους εκμετάλλευση.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον Όμιλο στα Δικαστήρια και σε άλλες Αρχές, καθώς και σε κάθε εξώδικη σχέση του Ομίλου. Συγκαλεί και διευθύνει με βάση τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει όλα τα έγγραφα του Ομίλου και τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον Πρόεδρο σε κάθε περίπτωση που απουσιάζει αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος κι αυτόν ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίζεται από τη πλειοψηφία του.

Ο Γενικός Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του Ομίλου, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, το μητρώο των μελών, τη σφραγίδα του Ομίλου και γενικά διευθύνει τη γραφική του υπηρεσία, συνυπογράφοντας με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο.

Ο Ταμίας έχει την οικονομική διαχείριση του Ομίλου. Εισπράττει τις συνδρομές και τα άλλα έσοδα εκδίδοντας όταν είναι αναγκαίο διπλότυπες αποδείξεις και ενεργεί τις πληρωμές και τις τυχόν καταθέσεις και αναλήψεις με τον Πρόεδρο. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και συντάσσει τους Ισολογισμούς και Προϋπολογισμούς που συνυπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση. Τον Ταμία σε περίπτωση απουσίας του αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση του.


ΑΡΘΡΟ 11ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΤην ημέρα της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση εκλέγει διμελή Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) και ένα Αναπληρωματικό μέλος της η θητεία της οποίας είναι διετής.

Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο Ετήσιος Έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Ομίλου, του Προϋπολογισμού και Ισολογισμού του, της νομιμότητας των δαπανών του και της νόμιμης τήρησης των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων του Ομίλου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει Έκθεση Ελέγχου, η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών που είναι η μόνη αρμόδια για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διαχειριστική ευθύνη. Η Έκθεση αυτή καταχωρείται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.ΑΡΘΡΟΝ 12ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Ομίλου και αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο και το παρόν Καταστατικό για όλα τα θέματα που τον αφορούν. Συγκαλείται τακτικά κάθε χρόνο με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και έκτακτα όταν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσουν τα 2/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων Τακτικών μελών του Ομίλου με έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει αμέσως τη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία  ανακοινώνεται στα μέλη είκοσι ημέρες πριν τη σύγκληση της και  αναρτιέται σε εμφανές μέρος των γραφείων του Ομίλου και/ή στον Όμιλο Κυνοφίλων Κύπρου και/ή ανακοινώνεται με οιονδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

Στην πρόσκληση αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις με τα παρόντα Τακτικά μέλη εκτός όπου προβλέπεται διαφορετικά στο Καταστατικό.

Στην Γ.Σ. συμμετέχουν μόνο τα Τακτικά μέλη τις εργασίες όμως αυτής δύνανται να παρακολουθήσουν τα Αρωγά και τα Επίτιμα μέλη άνευ δικαιώματος ψήφου αλλά μόνο με δικαίωμα λόγου.

Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν είναι παρόντα σ’ αυτή τουλάχιστον το ½ συν 1 ταμειακώς τακτοποιημένων Τακτικών μελών. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει μέλος του Ομίλου που εκλέγεται μόλις αρχίσει η συνεδρίαση της με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Τακτικών μελών της και δεν έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εκτός όπου προβλέπει ρητά το Καταστατικό, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και με ανάταση της χειρός εκτός εάν αποφασισθεί ως αναγκαία η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας.

Τακτικό Μέλος το οποίο αδυνατεί να παρουσιασθεί στην Γενική Συνέλευση μπορεί να ασκήσει  το δικαίωμα της ψήφου με σφραγισμένη επιστολή η οποία στέλνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος την παραδίδει την ημέρα  των εκλογών στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αποκλειστικά για τη μεταβολή του σκοπού του Ομίλου, τη διάλυση αυτού  και την παραχώρηση της περιουσίας καθώς επίσης και για την τροποποίηση του Καταστατικού του. Στις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των ¾ ταμειακώς τακτοποιημένων Τακτικών μελών. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση η Έκθεση Πεπραγμένων, ο Ισολογισμός και ο Προϋπολογισμός μαζί με την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.ΑΡΘΡΟ 13ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΜΙΛΟΥ


Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά τη διάλυση του Ομίλου, πρέπει να διορίζονται δύο Εκκαθαριστές. Σε περίπτωση δε μη διορισμού Εκκαθαριστών, σαν Εκκαθαριστές θεωρούνται ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του Ομίλου.

Ο Όμιλος διαλύεται αυτοδικαίως όταν τα μέλη του ελαττωθούν κάτω των είκοσι  (20). Η περιουσία του Ομίλου περιέρχεται σε Φιλανθρωπικό Ίδρυμα ή Σωματείο που ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των ¾ ταμειακώς τακτοποιημένων Τακτικών μελών.


ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ


Κάθε δύο χρόνια η Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τα δύο μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής. Για το σκοπό αυτό υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την συνεδρίαση οι υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων όλα τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται σ’ ένα και μόνο ψηφοδέλτιο.

Κάθε μέλος δικαιούμενο ψήφου εκλέγει τα πρόσωπα της προτίμησης του θέτοντας δίπλα στα ονόματα τους σταυρό. Δικαιούται δε να βάλει τόσους σταυρούς προτίμησης όσους και ο αριθμός των εκλεγομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή επτά.

Το δικαίωμα της ψήφου μπορεί να ασκηθεί και με σφραγισμένη επιστολή όπως προβλέπει το άρθρο 12.

Ψηφοδέλτια με διαγραφές και άλλα σημάδια χαρακτηριστικά που παραβιάζουν τη μυστικότητα της ψηφοφορίας κηρύσσονται από την Εφορευτική Επιτροπή άκυρα.

Από τα μέλη που περιλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο θεωρούνται επιτυχόντα και εκλεγόμενα εκείνα που πήραν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Τα τρία επόμενα σε αριθμό ψήφων μέλη θεωρούνται εκλεγέντα σαν Αναπληρωματικά. Στην παραπάνω ψηφοφορία συμμετέχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα Τακτικά μέλη.

Η ίδια διαδικασία τηρείται και για την εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέρχεται από τις αρχαιρεσίες συγκροτείται σε Σώμα και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του μία εβδομάδα μετά την εκλογή του.


ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση κατά την έναρξη της τριμελής Εφορευτική Επιτροπή. Η Επιτροπή αυτή έχει την εποπτεία και την ευθύνη των εκλογών. Μοιράζει τα ψηφοδέλτια και κάνει τη διαλογή τους, ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργεί κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφισαν. Για όλα αυτά συντάσσει ειδικό πρακτικό το οποίο καταχωρείται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.


ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΕΛΩΝ


Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συσταθούν Ειδικές Επιτροπές Μελών για την προώθηση των σκοπών του Ομίλου και υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου.


ΑΡΘΡΟ 17ο

ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ


Ο Όμιλος έχει κυκλική σφραγίδα, που φέρει την επωνυμία του Σωματείου στα Ελληνικά και Γαλλικά καθώς επίσης και παράσταση κεφαλής σκύλου που αποτελεί το σήμα αυτού η οποία μπαίνει δίπλα στα ονόματα του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα σ’ όλα τα έγγραφα του Ομίλου.


ΑΡΘΡΟ 18ο


Ο Όμιλος αναγνωρίζει τον Όμιλο Κυνοφίλων Κύπρου ως την ανώτατη κυνολογική αρχή στην Κύπρο και αποδέχεται το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του.


ΑΡΘΡΟ 19ο


Ότι δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό θεωρείται ρυθμιζόμενο από το Ν.57/72 περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και τις τροποποιήσεις αυτού.ΑΡΘΡΟ 20ο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ


Οι πρώτες εκλογές του Δ.Σ. του Ομίλου θα γίνουν εντός τριμήνου από την εγγραφή του Ομίλου στο Μητρώον Σωματείων. Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του πρώτου εκλελεγμένου Δ.Σ. τον Όμιλο διοικεί προσωρινό Δ.Σ. που αποτελείται από τους:


(α)                                                                   (Πρόεδρος)

(β)                                                                   (Αντιπρόεδρος)

(γ)                                                                   (Γεν. Γραμματέας)

(δ)                                                                   (Ταμίας)

(ε)                                                                   (Μέλος)

(στ)                                                                 (Μέλος)

(ζ)                                                                   (Μέλος)ΑΡΘΡΟ 21ο


Το παρόν Καταστατικό που περιέχει 21 Άρθρα εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών Τακτικών Μελών και θα ισχύει από την εγγραφή του στο τηρούμενο Μητρώον του Έφορου Σωματείων και Ιδρυμάτων.

©2024 Epagneul Breton de Chypre. All Rights Reserved. Developed by OnlineTraders.eu

Search