ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Α.Κ.Ι.

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ - ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (Ε.Κ.)
ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ ΚΥΠΡΟΥΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός των Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) είναι η βελτίωση των σκύλων φέρμας (δείκτες), με την ανάδειξη στο έδαφος των καλύτερων εκπροσώπων κάθε φυλής, θέτοντάς τους έτσι στην προσοχή των εκτροφέων, προκειμένου να τους χρησιμοποιήσουν ως γεννήτορες.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Υπάρχουν τρία είδη Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων:
(Α)    Πρακτικού Kυνηγίου ατομικοί ή σε ζεύγη για Ηπειρωτικές και Aγγλικές φυλές.

(Β)    `Ερευνας Kυνηγίου ατομικοί ή σε ζεύγη για Ηπειρωτικές και Αγγλικές φυλές.

(Γ)    Μεγάλης `Eρευνας μόνο σε ζεύγη για Αγγλικές φυλές.


ΑΡΘΡΟ 3ο
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Οι Α.Κ.Ι. δύναται να διοργανώνονται από τον Ο.Κ.Κ. ή Ομίλους μέλη του Ο.Κ.Κ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν σκύλοι εγγεγραμμένοι στον Ο.Κ.Κ. ή έχουν ξένο Pedigree αναγνωρισμένο από τον Ο.Κ.Κ.
Ο Ο.Κ.Κ. ενημερώνεται με επιστολή τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πρίν την προβλεπόμενη ημερομηνία τέλεσης των Α.Κ.Ι. η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και αναφέρει οπωσδήποτε τα εξής:
(α)    το είδος του αγώνα.
(β)    την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής.
(γ)    το αντίτιμο συμμετοχής του σκύλου.
(δ)    τον Υπεύθυνο της Διοργάνωσης και τον Γραμματέα του αγώνα. 
(ε)    Οποιεσδήποτε άλλες ειδικές ρυθμίσεις ή όρους. 


ΑΡΘΡΟ 4ο
Δεκτοί στο γήπεδο γίνονται οι ιδιοκτήτες και οι κυναγωγοί των σκύλων, τα μέλη του διοργανωτή ομίλου, οι καλεσμένοι του και οι εκπρόσωποι του τύπου.
Οι ιδιοκτήτες δύναται να προπορεύονται των θεατών, χωρίς όμως να πλησιάζουν τους Κριτές ή να εκδηλώνουν τις εντυπώσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Οι θεατές οφείλουν να συμμορφώνονται στα μέτρα τήρησης  της τάξης, να παραμένουν συγκεντρωμένοι, να μην μπαίνουν σε καλλιεργημένα χωράφια ή στα γήπεδα που θα αγωνισθούν οι σκύλοι και επίσης οφείλουν να παρακολουθούν τον αγωνιζόμενο σκύλο από την απόσταση που θα τους υποδειχθεί από τον Κριτή.
Οποιοσδήποτε ενοχλεί τη διεξαγωγή του αγώνα θα αποβάλλεται από τον Υπεύθυνο Διοργάνωσης του Αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Απαγορεύεται η παρουσία στο γήπεδο σκύλων που δεν κρατούνται από τον ιδιοκτήτη τους και σκύλων που δεν συμμετέχουν στον αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Καμία δήλωση συμμετοχής δεν θα γίνεται δεκτή μετά την ημερομηνία που έχει ορίσει ο διοργανωτής όμιλος. Ως τελευταία ημερομηνία υποβολής δηλώσεως συμμετοχής θα πρέπει το αργότερο να ορίζεται η τέταρτη ημέρα πριν τη διεξαγωγή του αγώνα. Δεν θα γίνονται δεκτοί στους αγώνες σκύλοι επιθετικοί, σκύλοι που πάσχουν από μεταδοτική ασθένεια και σκύλοι των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν, για οποιονδήποτε λόγο,  αποβληθεί από τον Ο.Κ.Κ. ή από Ο.Ε.Μ.Κ.
Σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής του αγώνα ο διοργανωτής όμιλος διατηρεί το δικαίωμα να μην επιστρέψει το ποσό συμμετοχής δεδομένου ότι θα πρέπει να καλύψει έξοδα που έχει ήδη κάνει για την διοργάνωση του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Η συμμετοχή δεν θα ισχύει, εφ’ όσον δε θα έχει συμπληρωθεί η προβλεπόμενη αίτηση συμμετοχής και δε θα έχει καταβληθεί το ποσό συμμετοχής.
Στην αίτηση συμμετοχής πρέπει να αναφέρονται :
α)    το όνομα του σκύλου.
β)    ο αριθμός τατουάζ.
γ)    ο αριθμός Βιβλιαρίου Εργασίας το οποίο είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή του σκύλου.
δ)    το όνομα και η διεύθυνση του ιδιοκτήτη.
ε)    το όνομα του κυναγωγού.


ΑΡΘΡΟ 9ο
Το ποσό συμμετοχής δύναται να επιστραφεί την ημέρα του αγώνα μόνο στους ιδιοκτήτες των οποίων οι θηλυκοί σκύλοι βρίσκονται σε περίοδο οίστρου και τους οποίους ο ιδιοκτήτης δύναται να αντικαταστήσει κατόπιν συνεννόησης με τον Υπεύθυνο Διοργάνωσης.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Η κλήρωση για τη σειρά που θα συμμετέχουν οι σκύλοι στον αγώνα γίνεται από τους διοργανωτές. Η κλήρωση γίνεται τρείς ημέρες πριν τον αγώνα αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει και λίγο πριν τον αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΤΙΤΛΟΣ TRIALER

Ο τίτλος αυτός απονέμεται σε ένα σκύλο ο οποίος βαθμολογήθηκε τουλάχιστον με ένα Πολύ Καλός σε ένα ΑΚΙ πρωταθλήματος CAC.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Η Γραμματεία του Αγώνα πρέπει να είναι έτοιμη τουλάχιστον 60 (εξήντα λεπτά) πριν την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα. Η Γραμματεία οφείλει να:
α)    ανακοινώνει τις τελευταίες διευθετήσεις ή διορθώσεις στο πρόγραμμα.
β)    συμπληρώνει τις βαθμολογίες και τα άλλα στοιχεία στα Βιβλιάρια Εργασίας των σκύλων και αφού αυτά ελεγχθούν και υπογραφούν από τον Κριτή να ανακοινώνει τα αποτελέσματα.
γ)    ενημερώνει γραπτώς τον Ο.Κ.Κ. για τα αποτελέσματα του αγώνα.


ΑΡΘΡΟ 13ο
ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Το προσκλητήριο πρέπει να γίνεται το αργότερο 30 λεπτά πριν την έναρξη του Αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Όποιος διαγωνιζόμενος δεν είναι παρόν στο προσκλητήριο θα θεωρείται ως μη συμμετέχων.ΑΡΘΡΟ 15ο
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ


Οι κυναγωγοί με τους σκύλους  τους πρέπει να είναι συνεχώς στη διάθεση του Κριτή. Εκείνοι που δεν απαντούν στο κάλεσμα του ονόματος τους θα θεωρούνται εκτός αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Η κλήρωση δεν είναι παρά μια ένδειξη για τη σειρά με την οποία θα παρουσιαστούν οι σκύλοι γι’ αυτό οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι πρόθυμοι να τους παρουσιάσουν όποτε αυτό τους ζητηθεί από τον Κριτή.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Οι κυναγωγοί πρίν και μετά τον Αγώνα οφείλουν να παρουσιάζονται στον Κριτή και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο σκύλος δεν πρέπει να φέρει κανενός είδους διορθωτική συσκευή, ο δε κυναγωγός δεν πρέπει να χρησιμοποιεί κανένα μέσο διόρθωσης από απόσταση.

ΑΡΘΡΟ 19ο
Κατά την διάρκεια της παρουσίασης ο κυναγωγός οφείλει να χρησιμοποιεί τη σφυρίκτρα του και χειρονομίες όσο γίνεται πιο διακριτικά.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Μετά από μια φέρμα η οποία «σερβίρεται » από τον κυναγωγό ο τελευταίος οφείλει να δέσει τον σκύλο του και να επιστρέψει στον Κριτή.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Ο ΑΓΩΝΑΣ

Στην αρχή κάθε παρουσίασης και για το χρονικό διάστημα ενός λεπτού τα λάθη αποκλεισμού που πιθανόν κάνει ο σκύλος δεν τον αποκλείουν από την συνέχεια εκτός από τη κροτοφοβία, θηραματοφοβία, κλαφούνισμα, απώλεια ελέγχου και συνειδητό ξεσήκωμα του θηράματος. Αντίθετα ο πόντος ή οι πόντοι που τυχόν σημειώσει υπολογίζονται. Εάν ένας σκύλος πάρει φέρμα στο τέλος του πρώτου λεπτού, αναμένεται το τέλος της ενέργειάς του πρίν σημανθεί το «τέλος πρώτου λεπτού».
Σε περίπτωση που ο σκύλος κατά το πρώτο λεπτό δεν εκμεταλλευτεί μια ευκαιρία (παρουσία θηράματος) ή κατά την διάρκεια της διαδρομής του πάρει μία λευκή φέρμα τότε δεν μπορεί να επανακληθεί (Ε.Κ.).


ΑΡΘΡΟ 22ο
Σε κάποιο σκύλο που θα κάνει κάποιο λάθος (από ελλιπή εκπαίδευση) μετά από μία φέρμα του, παρουσία θηράματος, δύναται να απονεμηθεί, εφ’ όσον είναι σκύλος μεγάλης αξίας, το Πιστοποιητικό Φυσικών Προσόντων (Π.Φ.Π. ή C.Q.N.) Το CQN δεν είναι βαθμολογία και δεν θεωρείται επιβράβευση αλλά ενθάρρυνση για την τελειοποίηση της εκπαίδευσης του. Σε ένα Α.Κ.Ι. μπορούν να απονεμηθούν περισσότερα από ένα CQN.


ΑΡΘΡΟ 23ο
Σε περίπτωση αλλαγής γηπέδου ο χρόνος διακόπτεται. Στην αλλαγή γηπέδου το ξεσήκωμα θηράματος στο πρώτο πέρασμα (λασέ) με ευνοϊκό άνεμο δεξιά και αριστερά δεν υπολογίζεται για λάθος εκτός αν ο σκύλος ξεσηκώσει συνειδητά το θήραμα οπότε αποκλείεται του Αγώνα.


ΑΡΘΡΟ 24ο
Η πρώτη διαδρομή κάθε σκύλου θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά το δυνατόν με ευνοϊκό άνεμο και να διαρκεί δεκαπέντε λεπτά (15) εκτός αν ο σκύλος κάνει κάποιο λάθος αποκλεισμού ή η εργασία του είναι εκτός επιπέδου του αγώνα.


ΑΡΘΡΟ 25ο
`Όταν ο Κριτής σημάνει το τέλος της διαδρομής ενός σκύλου κανένας πόντος ή λάθος δεν υπολογίζεται εκτός αν ο σκύλος είναι εκτός ελέγχου του κυναγωγού και δεν επιστρέφει. Σ’ αυτή την περίπτωση υπάρχει λάθος το οποίο δεν επιτρέπει βαθμολόγηση υψηλότερη του Π.Φ.Π. (C.Q.N.) και αυτό μόνο εφ’οσον η διαδρομή του σκύλου ήταν μεγάλης αξίας. Αν όμως υπάρχει φέρμα ή ανέβασμα προς τη μυρωδιά ταυτόχρονα με το σφύριγμα της λήξης ο Κριτής αφήνει τη φάση να εξελιχθεί και σε περίπτωση πόντου τον καταλογίζει.


ΑΡΘΡΟ 26ο
Ο Κριτής οφείλει, όσο αυτό είναι δυνατό, να θέτει στις ίδιες συνθήκες εργασίας  όλους τους διαγωνιζόμενους σκύλους.


ΑΡΘΡΟ 27ο
ΛΕΥΚΗ ΦΕΡΜΑ

Λευκή φέρμα θεωρείται η φέρμα στην οποία δεν υπάρχει αλλά ούτε υπήρχε νωρίτερα θήραμα. Αν είναι σε γνώση του Κριτή ότι υπήρχε νωρίτερα εκεί θήραμα τότε θεωρείται σωστή ένδειξη και δεν χρεώνεται λευκή. Αν γίνουν 2 ή 3 λευκές προς την ίδια κατεύθυνση τότε ο σκύλος χρεώνεται μία μόνο λευκή. Η μία λευκή φέρμα δεν εμποδίζει τον Κριτή αν θέλει να βαθμολογήσει με CAC και οι δύο λευκές αντίστοιχα δεν τον εμποδίζουν να βαθμολογήσει με εξαίρετος.

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΕΞΑΙΡΕΤΗ ΕΝΔΕΙΞΗ

Αν σηκωθούν πουλιά αρκετά μέτρα μπροστά από τη φέρμα (30 – 40μ) θεωρείται ένδειξη αλλά ο σκύλος δεν παίρνει τον πόντο.
Επίσης δεν παίρνει τον πόντο αν τα πουλιά σηκωθούν 45 μοίρες δεξιά ή αριστερά από τη κατεύθυνση που δείχνει με τη μύτη του.

ΑΡΘΡΟ 29ο
Ο κυναγωγός θα πρέπει να πυροβολήσει τουλάχιστον μια φορά στην περίπτωση που ο σκύλος του πάρει περισσότερες από μία φέρμες.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ

Ο Κριτής έχει το δικαίωμα να ξανακαλέσει μια φορά σκύλους μεγάλης αξίας οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν θήραμα αλλά θα πρέπει να τους σταματά αμέσως μετά την πρώτη ευκαιρία παρουσία θηράματος ή μετά από λευκή φέρμα.
Στην επανάκληση σκύλου σε αγώνα με θήραμα εκτροφής δεν τοποθετείται νέο θήραμα (Ε.Κ.).

ΑΡΘΡΟ 31ο
Ο Κριτής οφείλει να στηρίξει την βαθμολογία του όχι στον αριθμό αλλά στην ποιότητα των πόντων ή του πόντου που θα πάρει κάθε σκύλος. Θα πρέπει να εκτιμήσει το κυνηγετικό πάθος, τον ιδιαίτερο τρόπο κίνησης κάθε φυλής, την οσφρητική ικανότητα και τον βαθμό εκπαίδευσης.


ΑΡΘΡΟ 32ο
Ο Κριτής δύναται να βαθμολογήσει τους σκύλους σε μία μόνο διαδρομή δεκαπέντε (15) λεπτών ή να ξανακαλέσει σκύλους που πραγματοποίησαν ισάξια διαδρομή για να τους κατατάξει με βάση τον τρόπο κίνησης.


ΑΡΘΡΟ 33ο
ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

1.    Συνειδητό ξεσήκωμα θηράματος.
2.    Ασυνείδητο ξεσήκωμα θηράματος (κουτούλημα).
3.    Προσπέρασμα θηράματος. (Με το προσπέρασμα νοείται θήραμα που σηκώθηκε με οποιοδήποτε τρόπο από σημείο που έχει ήδη ερευνήσει ο σκύλος ή από σημείο που όφειλε να έχει ερευνήσει).
4.    Εκτός ελέγχου.
5.    Τρεις λευκές φέρμες σε διαφορετική κατεύθυνση.
6.    Άρνηση συναίνεσης. 
7.    Κροτοφοβία.
8.    Θηραματοφοβία.
9.    Κλαφούνισμα.
10.    Ανεπαρκής έρευνα.
11.    Παρενόχληση και συνεχής παρακολούθηση του άλλου σκύλου όταν ο αγώνας είναι κατά ζεύγη.
12.    Καταδίωξη θηράματος επί μακρόν. (Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του χαρακτηρισμένου ως εξαίρετου σκύλου ο οποίος θα πάρει το CQN). Στο άρθρο αυτό εμπίπτει η άρνηση ακινησίας στο πέταγμα και στον πυροβολισμό.
13.    Άρνηση πονταρίσματος.
14.    Πτώση ρυθμού σε βαθμό που η έρευνα του σκύλου να μπορεί να χαρακτηρισθεί ανεπαρκής, δηλαδή να μην ανταποκρίνεται στο επίπεδο του αγώνα.
15.    Οποιαδήποτε στήριξη του σκύλου πρίν ή κατά την διάρκεια της φέρμας.


ΑΡΘΡΟ 34ο (δεν εφαρμόζεται βάσει Ε.Κ.)
Σκύλος που προσπεράσει ή ξεσηκώσει ασυνείδητα το θήραμα μία φορά δύναται να συνεχίσει τη διαδρομή του εφόσον ο τρόπος κίνησης δείχνει σκύλο μεγάλης αξίας. Μπορεί επίσης να συνεχίσει τον αγώνα και στην περίπτωση που έχει προηγηθεί πόντος και στην συνέχεια περιπέσει στο προαναφερθέν λάθος.
Αν στην συνέχεια της διαδρομής του πάρει ένα `μεγάλο΄ πόντο δύναται να του απονεμηθεί η Τιμητική Μνεία με Επιφύλαξη (Τ.Μ.Ε. – M.T.H.R.).
Το MTHR μπορεί να απονεμηθεί μόνο σε ένα σκύλο σε ένα γήπεδο.


ΑΡΘΡΟ 35ο
ΠΟΝΤΟΣ

`Ένας πόντος ξεκινάει με το χαρακτηριστικό `ανέβασμα΄ προς την αναθυμίαση, τη φέρμα, την επιφυλακτική προσέγγιση (ποντάρισμα μετά από εντολή του κυναγωγού), τον σεβασμό στο πέταγμα του θηράματος και τον πυροβολισμό (μέσα στα πλαίσια των κανονισμών κάθε είδους Αγώνα Κυνηγετικών Ικανοτήτων) και τελειώνει με το δέσιμο του σκύλου και την επιστροφή του στον Κριτή, εκτός από τους Α.Κ.Ι.. Πρακτικού Κυνηγιού όπου απαιτείται η θηραματοφορία (ΑΠΟΡΤ) για την ολοκλήρωση του πόντου.
Ο σκύλος οφείλει να ποντάρει με αποφασιστικότητα μπροστά από τον κυναγωγό και μόνο κατόπιν εντολής του τελευταίου. Οποιαδήποτε στήριξη του σκύλου από τον κυναγωγό όταν ο σκύλος βρίσκεται μπροστά στο θήραμα πριν ή κατά την διάρκεια της φέρμας απαγορεύεται αυστηρώς.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
Ποιοτικά μπορούμε να κατατάξουμε τον πόντο σε  τρεις βαθμίδες. Πρώτος είναι ο πόντος με ανέβασμα μετά έρχεται ο πόντος κατά τον οποίο ο σκύλος έχει δείξει ότι έχει αντιληφθεί κάποια αναθυμίαση αλλά συνεχίζει το λασέ του και φερμάρει τελικά σε επόμενο λασέ και τρίτος έρχεται ο πόντος έκπληξης.


ΑΡΘΡΟ 36ο
Τη στιγμή που ο σκύλος ανεβαίνει προς μία μυρωδιά και αν τελικά δείξει πουλιά δεν χρεώνεται με λάθος αν σηκωθούν πουλιά από ένα σημείο διαφορετικό από το σημείο που δείχνει με τη μύτη του βάσει της αρχής ότι ο σκύλος δεν μπορεί να ελέγχει ταυτόχρονα αναθυμιάσεις που εκπέμπονται από δύο σημεία.

ΑΡΘΡΟ 37ο
ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟ

Επιτρέπεται η στήριξη στην ακινησία με εντολή. Ο σκύλος που θα ακολουθήσει τα πουλιά για λίγα μέτρα  (4-5) θα υποστεί απώλεια ενός βαθμού. Στην περίπτωση που θα κυνηγήσει τα πουλιά επί μακρόν και εφόσον είχε εξαίρετη διαδρομή θα πάρει το CQN.


ΑΡΘΡΟ 38ο
Ο σκύλος έχει το δικαίωμα να πάρει τη πρωτοβουλία και να ποντάρει μόνος του δηλ. πριν προλάβει να τον πλησιάσει ο κυναγωγός του αλλά παίρνει το ρίσκο του αποκλεισμού αν τα πουλιά σηκωθούν κατά την διάρκεια του πονταρίσματος.ΑΡΘΡΟ 39ο
Σε περίπτωση που ένας σκύλος αρνούμενος να κάνει συναίνεση περάσει μπροστά και φερμάρει ο Κριτής δίνει εντολή να πονταριστεί ο πίσω σκύλος εκτός και αν δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 40ο
Αν ένας σκύλος περάσει μπροστά από έναν άλλο σκύλο ο οποίος βρίσκεται ήδη  σε φέρμα και αν ο  Κριτής κρίνει ότι δεν όφειλε να συναινέσει τότε ποντάρουμε  τον σκύλο που βρίσκεται μπροστά και τον πόντο παίρνουν και οι δύο σκύλοι.

ΑΡΘΡΟ 41ο
Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα λόγω ανωτέρας βίας την ευθύνη της επικύρωσης ή όχι του αγώνα μέχρι εκείνο το σημείο έχουν οι διοργανωτές σε συνεννόηση με τον Κριτή.

ΑΡΘΡΟ 42ο
Για να έχει  το δικαίωμα ένας σκύλος να λάβει μέρος σε αγώνα σε ζευγάρια θα πρέπει να έχει βαθμολογηθεί τουλάχιστον  μια φορά με  Πολύ Καλός σε Ατομικό Αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 43ο
Ο Ο.Κ.Κ. δύναται να αποστέλλει εκπρόσωπο του στην διεξαγωγή ενός Α.Κ.Ι. ο οποίος θα έχει την θέση απλού παρατηρητή.

ΑΡΘΡΟ 44ο
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Ε.Κ.)

Για να βραβευτεί ένας σκύλος ( ανακοίνωση του ονόματος του στον  πίνακα της βαθμολογίας ) θα πρέπει  να έχει  πραγματοποιήσει υποχρεωτικά μία διαδρομή δεκαπέντε ( 15 ) λεπτών που βαθμολογήθηκε τουλάχιστον με Καλός.
Κάθε διαδρομή βαθμολογείται ανάλογα με την αξία της ως εξής:      
C.A.C.I.T.    15 βαθμοί
R.C.A.C.I.T.    14 βαθμοί
C.A.C.T.    12 βαθμοί
R.C.A.C.T.    11 βαθμοί
1ος ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ    10 βαθμοί
2ος ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ    9 βαθμοί
ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ    8 βαθμοί
1ος ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ    6 βαθμοί
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ    5 βαθμοί
ΚΑΛΟΣ    3 βαθμοί


Σε αγώνες που διεξάγονται σε ζευγάρι η ανωτέρω βαθμολογία πολλαπλασιάζεται επί 2. Σε  Αγώνες `Ερευνας Κυνηγίου και Αγώνες Πρακτικού Κυνηγίου σε άγριο θήραμα ο συντελεστής είναι 3 για Ατομικό και 4 για Αγώνα σε Ζευγάρι.
Το RCACT έχει την έννοια ότι αν ο σκύλος που πήρε το CACT δε θα το χρησιμοποιήσει ο ίδιος για να γίνει πρωταθλητής (διότι είχε ήδη γίνει πρωταθλητής) τότε ο σκύλος με το RCACT το χρησιμοποιεί ο ίδιος για να γίνει πρωταθλητής. Το ίδιο ισχύει και για το CACIT για τον τίτλο του διεθνή πρωταθλητή.


ΑΡΘΡΟ 45ο
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ (Ε.Κ.)

Για κάθε ημερολογιακό έτος (από 1/1 εώς 31/12) θα γίνεται άρθροιση των αποτελεσμάτων σε Α.Κ.Ι. για κάθε σκύλο. Ο σκύλος που έχει συγκεντρώσει την μεγαλύτερη βαθμολογία θα ανακηρύσσεται ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΥΛΗΣ.
O τίτλος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΥΛΗΣ δεν αποτελεί επίσημο τίτλο αλλά απονέμεται από τον Ο.Ε.Μ.Κ. για την επιβράβευση των κόπων της χρονιάς που πέρασε και τις ικανότητες του σκύλου ώστε να τεθεί υπ’ όψη των εκτροφέων.


ΑΡΘΡΟ 46ο
ΚΡΙΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ Α.Κ.Ι.
* Α.Κ.Ι. ΖΕΥΓΟΥΣ
Απαιτούνται τουλάχιστον δύο Κριτές.
* Α.Κ.Ι. ΑΤΟΜΙΚΟ
Απαιτείται ένας Κριτής.


ΑΡΘΡΟ 47ο
Στο έδαφος οι Κριτές ενεργούν μόνοι τους συνοδευόμενοι πιθανώς από τον Υπεύθυνο της Διοργάνωσης. Ο Κριτής ενός Α.Κ.Ι. δεν δύναται να παρουσιάσει σκύλο ιδιοκτησίας του στον ίδιο Α.Κ.Ι. και στο ίδιο γήπεδο που κρίνει.


ΑΡΘΡΟ 48ο
Αν κάποιος Κριτής δεν προσέλθει για να κρίνει η οργανωτική επιτροπή του αγώνα δύναται να τον αντικαταστήσει με το καταλληλότερο διαθέσιμο άτομο.


ΑΡΘΡΟ 49ο
ΤΙΤΛΟΙ (Ε.Κ.)

Πρωταθλητής Πρακτικού Κυνηγίου.
Ο τίτλος απονέμεται όταν ο σκύλος έχει συμπληρώσει τα παρακάτω:
*    `Ένα CACT σε Α.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου.
*    `Ενα Εξαίρετος σε Α.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου.
*    Το CACT ή το Εξαίρετος υποχρεωτικά σε άγριο θήραμα.
*    `Ενα Πολύ Καλός σε έκθεση μορφολογίας.

Πρωταθλητής `Ερευνας Κυνηγίου
Ο τίτλος απονέμεται όταν ο σκύλος έχει συμπληρώσει τα παρακάτω:
*    `Ενα CACT σε Α.Κ.Ι. `Ερευνας Κυνηγίου.
*    `Ενα Εξαίρετος σε Α.Κ.Ι. `Ερευνας Κυνηγίου.
*    Το CACT ή το Εξαίρετος υποχρεωτικά σε άγριο θήραμα.
*    `Ενα  Πολύ Καλός σε έκθεση μορφολογίας.

Πρωταθλητής Εργασίας
Ο τίτλος απονέμεται όταν ο σκύλος έχει πάρει τον τίτλο του:
*    Πρωταθλητή Πρακτικού Κυνηγίου και
*    Πρωταθλητή `Ερευνας Κυνηγίου

Πρωταθλητής Μορφολογίας
Ο τίτλος απονέμεται σε έναν σκύλο που έχει πάρει τουλάχιστον:
*    3 C.A.C. από τρεις διαφορετικούς κριτές   και
*    Τον χαρακτηρισμό Πολύ Καλός ή Πιστοποιητικό Φυσικών Προσόντων (C.Q.N) σε Α.Κ.Ι. (Eρευνα Κυνηγίου ή Πρακτικού Κυνηγίου ) που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει ο Ο.Ε.Μ.Κ. (Τροποποίηση ημερομηνίας 21/10/2002).


ΑΡΘΡΟ 50ο
Σε έκθεση μορφολογίας ένας σκύλος για να διαγωνιστεί στη κατηγορία εργασίας θα πρέπει να έχει βαθμολογηθεί τουλάχιστον μια φορά με ένα Πολύ  Καλός σε ένα Α.Κ.Ι.


ΑΡΘΡΟ 51ο
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ

Αναγκαία προϋπόθεση ο σκύλος να έχει μπει στη βαθμολογία με Πολύ Καλός σε Α.Κ.Ι.. Για τους αγώνες Πρακτικού Κυνηγίου απαραίτητη προϋπόθεση επίσης είναι η θηραματοφορία (απόρτ) στο έδαφος και στο νερό.


ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Α.Κ.Ι.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Οι Α.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου πρέπει να αναδύουν την ακριβή εικόνα του πρακτικού κυνηγίου όπως αυτό ασκείται μπροστά σε κάθε θήραμα φτερωτό ή τριχωτό. Αυτοί οι Αγώνες έχουν σκοπό την επιβράβευση των καλύτερων κυνηγετικών σκύλων, δηλαδή εκείνων των ζώων που είναι ικανά να παρουσιάσουν την ακριβή εργασιακή εικόνα της φυλής τους και ιδιαίτερα το κυνηγετικό πάθος, την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα τους να δεχτούν μία ουσιαστική εκπαίδευση.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Οι Α.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου πρέπει να διεξάγονται σε όλα τα εδάφη αλλά ιδιαίτερα σε στίβους που δίνουν την εικόνα ενός πραγματικού κυνηγότοπου με εδάφη πετρώδη ή δασώδη και βλάστηση αρκετά πυκνή για να κρύβεται το θήραμα. Η επιφάνεια του γηπέδου πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε οι σκύλοι να μην περάσουν περισσότερες από δύο φορές στο ίδιο γήπεδο την ίδια ημέρα εφόσον αυτό είναι εφικτό. 


ΑΡΘΡΟ 3ο
Το θήραμα μπορεί να είναι άγριο ή εκτροφής. Εφόσον ο αγώνας διεξάγεται με θήραμα εκτροφής το θήραμα πρέπει να ελευθερώνεται το πρωί ή το μεσημέρι ή κατά την διάρκεια του αγώνα εφόσον το αποφασίσει ο Κριτής πριν την εκκίνηση του πρώτου σκύλου.
Το άτομο το οποίο ελευθερώνει τα θηράματα σε αγώνα με θήραμα εκτροφής δείχνει στον Κριτή την περιοχή και επιστρέφει στην Γραμματεία χωρίς να έλθει σε επαφή με οιονδήποτε από τους διαγωνιζόμενους (Ε.Κ.).

ΑΡΘΡΟ 4ο
Αν και δεν είναι υποχρεωτικό οι σκύλοι να διαγωνισθούν με ευνοϊκό άνεμο θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε όλοι οι σκύλοι να αντιμετωπίζουν τις ίδιες συνθήκες εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Ο Αγώνας αυτός διεξάγεται Ατομικός (Σόλο) ή κατά Ζεύγος.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Κάθε σκύλος πρέπει να καλύψει το έδαφος σύμφωνα με τις εργασιακές δυνατότητες της φυλής του.


ΑΡΘΡΟ 7ο
Ο τρόπος κίνησης του σκύλου πρέπει να είναι ενεργητικός και έτσι να διατηρείται λαμβάνοντας υπ’ όψιν την φύση του εδάφους και τη βλάστηση. Ο σκύλος πρέπει να είναι συνεχώς σε επαφή με τον κυναγωγό.


ΑΡΘΡΟ 8ο
Η έρευνα πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με την φύση του εδάφους και το βάθος της βλάστησης, να είναι γρήγορη, έξυπνη, μεθοδική και το πλάτος της ανάλογο του εδάφους και των δυνατοτήτων του σκύλου, παραμένοντας πάντοτε μέσα στα χρήσιμα όρια, δηλαδή κάθε ΄ λασέ ΄ του σκύλου πρέπει να έχει βάθος λιγότερο από το ωφέλιμο βεληνεκές του όπλου.


ΑΡΘΡΟ 9ο
Ο σκύλος πρέπει να είναι υπάκουος, να βρίσκεται συνεχώς υπό τον έλεγχο του κυναγωγού, να μην ΄ βαθαίνει ΄ αδικαιολόγητα την έρευνα του, να υποδεικνύει γρήγορα και χωρίς ενδοιασμούς το θήραμα, να παραμένει στη φέρμα εώς ότου φθάσει δίπλα του ο κυναγωγός ο οποίος οφείλει να πλησιάσει χωρίς βιασύνη και ο σκύλος να ποντάρει κατόπιν εντολής του κυναγωγού.


ΑΡΘΡΟ 10ο
Αν ο αγώνας προβλέπει τουφεκισμό του θηράματος οι σκύλοι πρέπει να  «σερβίρονται» από επίσημους σκοπευτές που έχουν ορίσει οι διοργανωτές.


ΑΡΘΡΟ 11ο
Όταν η βλάστηση το απαιτεί ο Κριτής δύναται να ζητήσει οι σκύλοι να φέρουν κουδουνάκι.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Η βαθμολογία με το χαρακτηρισμό Εξαίρετος, σε Αγώνες Πρακτικού Κυνηγίου, δεν θα απονέμεται παρά μόνο στους σκύλους οι οποίοι μετά από φέρμα:
α)    Θα σεβαστούν αυθόρμητα ή κατόπιν εντολής του κυναγωγού το πέταγμα του θηράματος και τον πυροβολισμό όπου απαιτείται ακινησία.
β)    Θα πραγματοποιήσουν μία ορθή θηραματοφορία (απόρτ) κατόπιν εντολής του Κριτή.
γ)    Θα πραγματοποιήσουν μία διαδρομή δεκαπέντε λεπτών μεγάλης αξίας.


ΑΡΘΡΟ 13ο
Σε όλους τους αγώνες Πρακτικού Κυνηγίου η θηραματοφορία (απόρτ) είναι υποχρεωτική. Σκύλος ο οποίος αρνηθεί να κάνει θηραματοφορία δεν δύναται να βαθμολογηθεί με μεγαλύτερο βαθμό του Π.Φ.Π. (C.Q.N.) υπό την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιήσει μία διαδρομή δεκαπέντε (15) λεπτών εξαίρετη.
Το ίδιο ισχύει και για το σκύλο ο οποίος έκανε μία διαδρομή δεκαπέντε (15) λεπτών μεγάλης  αξίας και μετά από μία εξαιρετική φέρμα τρέχει επί μακρόν πίσω από το θήραμα και  επανέρχεται έπειτα από επανειλημμένα καλέσματα του κυναγωγού του.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Αν δεν δοθεί ευκαιρία κατά την διάρκεια των δεκαπέντε λεπτών της διαδρομής ενός σκύλου να κάνει θηραματοφορία (λόγω αστοχίας ή επειδή το συγκεκριμένο θήραμα δεν έπρεπε να τουφεκισθεί) το “ απόρτ ” θα εκτελεσθεί    “ εν ψυχρώ ” με φρέσκο και υγιές θήραμα το οποίο θα πεταχτεί υπό τη θέα του σκύλου και αφού ακουσθεί πυροβολισμός.
Το απόρτ που θα κάνει ο σκύλος για πρώτη φορά κάθε πρωταθλήματος θα γραφτεί στο Βιβλιάριο Εργασίας του και δεν θα έχει στο μέλλον υποχρέωση να το επαναλάβει εκτός από την περίπτωση επιλογής για την Εθνική Ομάδα Πρακτικού Κυνηγίου ή αν ζητηθεί κάτι τέτοιο από τους διοργανωτές.


ΑΡΘΡΟ 15ο
Αν με τον πυροβολισμό το θήραμα καταστραφεί σε βαθμό που δικαιολογείται η άρνηση επαναφοράς του από το σκύλο το “ απόρτ ” θα εκτελείται “ εν ψυχρώ” όπως περιγράφεται στο άρθρο 14.ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Για τη βαθμολόγηση της εργασίας των σκύλων θα ληφθούν υπ’ όψιν οι πόντοι και όχι τα λάθη που σημειώνονται σε άλλο θήραμα εκτός από την περίπτωση κατά την οποία ο σκύλος τρέξει επί μακρόν πίσω από το θήραμα. Η εργασία του σκύλου όμως δε θα βαθμολογηθεί αν αυτός δεν έχει σημειώσει έναν τουλάχιστον πόντο. Το θήραμα μπορεί να είναι άγριο ή εκτροφής.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Η Έρευνα Κυνηγίου Α.Κ.Ι. δύναται να είναι Ατομική ή σε Ζεύγη.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Στην Έρευνα Κυνηγίου Α.Κ.Ι. η έρευνα πρέπει να είναι εξαιρετικά ενεργητική, έξυπνη και μεθοδική. Για την κανονικότητα της ο κυναγωγός μπορεί να χρησιμοποιεί σφυρίκτρα (μόνο σε σόλο).

ΑΡΘΡΟ 4ο
Το πλάτος της έρευνας είναι σχετικό  και ανάλογο με την φύση του εδάφους και τις δυνατότητες κάθε φυλής.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών για διεξαγωγή Α.Κ.Ι. `Ερευνας Κυνηγίου είναι έξι (6) σκύλοι. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ζεύγων είναι τρία (3 ζεύγη σκύλων).

ΑΡΘΡΟ 6ο
Κατά την διάρκεια της `Ερευνας Κυνηγίου Α.Κ.Ι. Ζεύγους οι Κριτές προχωρούν με βήμα περιπάτου χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να σταματούν για να περιμένουν κάποιο σκύλο. Οι Κριτές δύναται να αποβάλλουν κυναγωγό ο οποίος γίνεται ενοχλητικός με την φωνή ή την σφυρίχτρα του για σκύλο που συνδιαγωνίζεται με τον δικό του.
Η σφυρίκτρα υπερήχων απαγορεύεται. Οι δύο κυναγωγοί καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής θα πρέπει να παραμένουν ο ένας δίπλα στον άλλο και πάντοτε να βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Κριτών. Οι σκύλοι οφείλουν να έχουν μία κανονική έρευνα και κάθε λασέ τους πρέπει να περάσει λιγότερο από      σαράντα (40) μέτρα μπροστά από τον κυναγωγό. Σε κάθε περίπτωση ο σκύλος πρέπει  να βρίσκεται υπό τον έλεγχο του κυναγωγού και να υπακούει σε αυτόν ανά πάσα στιγμή.
©2024 Epagneul Breton de Chypre. All Rights Reserved. Developed by OnlineTraders.eu

Search